spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
 
spacer

Identifikace projektu

Název projektu spacer Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob 
Název operačního programu Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita 11. Přístup k zaměstnávání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby,
včetně dlouhodobě nezaměstnaných osob vzdálených trhu práce,
také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
Specifický cíl 111. Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
Číslo výzvy 03_16_053
Název výzvy Specifická výzva na vybrané cílové skupiny
Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004053
Datum zahájení projektu 01.04.2017
Datum ukončení projektu 31.03.2019
Příjemce podpory
a realizátor projektu
Obec Vápenná
Sídlo: Vápenná 442, 790 64 Vápenná
Místo realizace projektu

Obec Vápenná 

Statutární zástupce příjemce Leoš Hannig, statutární zástupce
leos.hannig@seznam.cz
Kontaktní osoby

Marie Suchá
sucha@ceskyprojekt.cz
tel. 775 607 388

Renata Belanisová
feledikova@ceskyprojekt.cz
tel. 777 607 345

 
  Publicita